Povinně poskytované informace

podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

a)      Základní údaje o zařízení:

 

Dětský domov a Školní jidelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ 70 837 376 , příspěvková organizace

Zřizovatel

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Identifikátor zařízení /zařazení do sítě škol/

600 021 815

Statutární orgán

Mgr. Jan Klčo, ředitel,  jmenován dnem 1.7. 2017

Zástupce statutárního orgánu

 

Lenka  Králová, vedoucí vychovatelka

Adresa                                 

 

 

 

Telefony 

Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou

Poštovní 593

285 22  Zruč nad Sázavou

email: 2dd-zruc@mybox.cz

 

ředitel : 327 531 964, 

zástupce ředitele  : 327 591 885, 

ekonomka : 327 591885

soc.pracovník : 327 591885

 

  • Dětský domov byl zřízen jako samostatný subjekt 1.7.2000 MŠMT ČR. Organizace je právnickou osobou s názvem „ Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593“. Identifikátor právnické osoby je 600 021 815.
  • Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací jsou určeny zákonem stanovenými ukazateli. Financování běžné činnosti zařízení  je zajištěno zdroji ze státního rozpočtu a příspěvkem zřizovatele.
  • Další vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace upravuje směrnice č.48/2005/ KUSK.

 

         Předmět jeho činnosti je vymezen Dodatkem č.2 zřizovací listiny s účinností od1.1.2003

         takto :

·         dětský domov – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 12 zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy

·         školní jídelna – hlavní účel a předmět činností je vymezen § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy

 

b)     Popis organizační struktury

 

Organizace se člení na tyto části: a) výchovně vzdělávací úsek a  b) provozně ekonomický úsek. Vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou vyjádřeny organizačním schématem.

Vedoucí úseků určuje (popř. jmenuje) ředitel  zařízení. Řediteli přímo podřízenými pracovníky zařízení jsou: ekonomka, vedoucí vychovatelka, sociální pracovník, správce a zdravotní sestra. Vedoucí řídí své úseky v souladu se stanovenou náplní činností úseků a pravomocí stanovenou ředitelem v Popisu pracovní náplně.

 

 

ŘEDITEL

 

 

Provozně ekonom. úse

 

Ekonomka

 

Sociální pracovník

 

Správce

(řidič- údržbář)

 

Zdravotní sestra

 

Výchovně vzděl. úsek

Hlavní vychovatelka

Administrativní pracovnice 

/Práce konané mimo PP -1/

 

 

 

  uklizečka

 

 

Vychovatel (11)

Vedoucí školní jídelní

 

 

Asistent pedagoga  (2+1)

Práce konané mimo PP (2)

Kuchařky  (2)

 

c) Postup zařízení při vyřizování žádostí a návrhů včetně uvedení lhůt

Datem podání žádosti je den, kdy ji školské zařízení  obdrželo. Náležitosti žádosti jsou:

komu je podání určeno, kdo je činí-jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, ( žádost nelze podat anonymně), případně i adresa pro doručování (i elektronická),o jakou informaci žádá

Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost  ve smyslu zákona.

 

d)     Místo a způsob podání

Informace lze získat, návrhy, podněty, stížnosti, dožádání, popř. rozhodnutí lze podat nebo získat  u osob uvedených v bodu a) základní údaje o zařízení , písemně nebo telefonicky na uvedené adrese a telefonních číslech. Informace pro veřejnost může podat pouze ředitel (statutární orgán) nebo zástupce statutárního orgánu- zástupkyně ředitele.

Ředitel zařízení vydává jako správní orgán 1. stupně rozhodnutí ve správním řízení podle zákona č.500/ 2004 Sb., zákon správní řád, ve znění pozdějších novel. Rozhoduje tak v případech podle ustanovení zákona č. 109/ 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních…,§ 24 , bod 3,písm. a-g

Informace zákonným zástupcům dětí s nařízenou ústavní výchovou může podat také vychovatel příslušného dítěte.

 

Vyřízení řádné žádosti – do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti poskytne školské zařízení požadovanou informaci a to písemně, nahlédnutím do spisu, možností pořídit si kopii, nebo poskytnutím informace na paměťových médiích.

Lhůta může být prodloužena o 10 dní ze závažných důvodů: a) vyhledávané informace jsou uloženy mimo zařízení b) jedná se o vyhledání a sběr objemného množství odlišných informací, je nutná konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají zájem na rozhodnutí o žádosti.O prodloužení lhůty a důvodech bude žadatel vyrozuměn.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, může školské zařízení do 7 dnů sdělit údaje umožňující vyhledání a získání informace.

 

Odvolání -odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u zařízení, které rozhodnutí vydalo. Zařízení předá odvolání spolu se spisem odvolacímu orgánu do 7 dnů. Ten rozhodne do 15 dnů. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán – zřizovatel  (Krajský úřad Středočeského kraje).

Stížnost- na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel:

- který nesouhlasí s postupem při vyřizování žádosti;

- komu nebyla po uplynutí lhůty poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o   

  odmítnutí žádosti;

- byla informace poskytnuta jen částečně, aniž o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o  

  odmítnutí;

- který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutou informaci.

Stížnost se podává písemně nebo ústně (následně se sepíše písemný záznam) do 30 dnů u školy, která žádost vyřídila (měla vyřídit), po doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro doručení.

Škola předá stížnost spolu se spisem nadřízenému orgánu (zřizovateli) do 7 dnů. Ten

rozhodne do 15 dnů:

a) potvrdí postup školy;

b) nařídí informaci poskytnout;

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám.

Proti rozhodnutí o stížnosti se nelze odvolat.

 

Hrazení nákladů

Škola nebo školské zařízení jsou oprávněny žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním

informací, pořízením kopií, náklady na technické nosiče dat, odeslání informace žadateli. Na

žádost žadatele musí škola, předškolní nebo školské zařízení potvrdit předpokládanou výši

nákladů. Škola nebo školské zařízení může podmínit vydání informací zaplacením nákladů

nebo zálohy.

O úhradě předpokládaných nákladů škola informuje žadatele předem. Úhrada je příjmem

školy nebo školského zařízení.

 

e) přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž zařízení postupuje

·         Zákon č. 563/ 2004 Sb., Školský zákon

·         Zákon č. 561/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících

·         Zákon č. 109/ 2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

·         Zákon 262/ 2006 Sb., zákoník práce

·         Vyhláška MŠMT č. 438/ 2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy

·         Zákon 359/ 1999.. o sociálně právní ochraně

·         Zákon č. 500/ 2004 Sb., zákon správní řád ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 101/ 20000 Sb., o ochraně osobních údajů

·         Zákon č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

·         Zákon č. 258/ 2000 Sb., zákon o veřejném zdraví

·         Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

·         Zákon č.320/ 2001, o finanční kontrole a vyhl. 416/2004, kterou se zákon provádí

·         Zákon č. 129/ 2000 , Zákon o  krajích

·         Vyhláška 263/ 2007 kterou se stanoví pracovní řád pro zam. škol a školských zařízení

       a další

 

f) sazebník úhrad za poskytování informací

zpracovává se

g) výroční zprávy, vnitřní směrnice zařízení  atd. – viz . samostatný odkaz