Výroční zpráva 2011-2012

02.11.2012 00:00

 

                

       DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA ZRUČ NAD SÁZAVOU

             Poštovní 593, 285 22 Zruč nad Sázavou

                     Č.j.: 271/ 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva

 

o činnosti Dětského domova a Školní jídelny Zruč nad Sázavou

 

školní rok 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

            Obsah…………………………………………………………….2

 1. Základní údaje o DD..…………………………..…………….....3
 2. Charakteristika DD……………………………..…………….....3
 3. Souhrnné údaje o dětech v DD.………………………………….5
 4. Údaje o přijímání  dětí do MŠ,ZŠ, SŠ, VOŠ, či VŠ..……………6
 5. Údaje o odborných pracovnících DD…………..………………..7
 6. Údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti……….……….9
 7. Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií ....….13
 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, případně

             o dalších kontrolách…………………….……………………....13

 1. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti DD………………...14
 2. Závěr……………………………………………………………..16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Základní údaje o DD

 

 • Název školy, adresa :

      Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593, 285 22Zruč nad  

      Sázavou

 

      Zřizovatel : 

    Středočeský kraj

 

            IČO : 70 837 376

 

            IZO ředitelství školy : 150 036 787

 

 • Kontakty:

      číslo telefonu, faxu : 327531964

    e-mailová adresa :  dd-zruc@mybox.cz

      www stránky : http://detskydomov.zruc.info/

 

    jméno ředitele školy : Mgr. Milan Lehečka / tel. 327531964 /

    zástupce statutárního orgánu : Irena Taclová / tel. 327591885

           

 • Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok :        13.7.2010

 

 1. Charakteristika DD

 

 • Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

a) Hlavní účel a předmět činnosti PO je vymezen zákonem č.109/2002 Sb., o výkonu    ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné    péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění, (dále jen 109/2002   Sb.) a prováděcími předpisy a zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním,    středním vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, dále jen   zákon č. 561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy.

  

b) PO sdružuje :

Dětský domov – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 12 zákona    č. 109/2002 Sb. a prováděcími předpisy.

Školní jídelna – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 119    zákona č.561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu    činnosti toto školské zařízení poskytuje s účinností od 1.ledna 2005 závodní stravování pro    zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem.

 

 c) Okruhy doplňkové činnosti:

 Hostinská činnost

 PO doplňkovou činnost neprovozuje

 

 •  Budova DD je majetkem Středočeského kraje, její účetní hodnota činí 9 mil. Kč. Kromě zastavěné plochy a nádvoří (č.p. 2133) a ostatní plochy (č.p. 2134) je dětským domovem využívaná zahrada (č.p. 2135/1), která byla bezúplatně dne 6.6.2005 převedena z Pozemkového fondu do vlastnictví KÚ SčK a tím do užívání dětského domova.

V této budově DD sídlí teprve od 1.7.2002. Budova je vzdušná, prostorná, nově upravená.    Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním vybavením, koupelnou, kuchyňskou linkou. Na pokojích jsou umístěny děti po 2-3, což přibližuje podmínky domácímu prostředí. Budova je však pro svou rozlehlost a velké prostory náročná na údržbu a úklid. Je  určitou    nevýhodou, že budova byla původně určena ke zcela jiným účelům (internát Baťových    závodů) a její architektonické řešení v podstatě neumožňuje jiné členění.

V původní budově chyběla  školní jídelna s kuchyní, jejíž vybudování bylo spolu s výměníkovou    stanicí na dodávku tepla největší investicí. Během předcházejících  let a  v tomto    školním roce se objekt dále doplňoval movitým majetkem, prováděly se drobné úpravy.    Každá rodinná skupinka má svou hernu, plně vybavenou kuchyňku s jídelnou a  má k dispozici pračku a myčku. Kuchyňky jsou vybaveny plně v souladu s hygienickými normami.V neděli každá rodinka vaří sama, během týdne si děti    pod vedením vychovatelů připravují jednoduché pokrmy.

V minulém školním roce se podařilo z vrácených nájmů z KÚ pokračovat na drobných    úpravách interiéru DD v rámci pěti samostatných provozních akcí.

V roce 2006 byl za  pomoci sponzorů vybudován bazén, jehož provoz podléhal tehdy platným hygienickým předpisům. Nyní však  bylo nutné jeho provoz  posoudit podle nově platné vyhlášky 238/ 2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště. Vzhledem k tomu, že školská zařízení jsou veřejnými zařízeními, jsou stejně posuzovány i bazény v jejich areálech. Těmto novým náročnějším požadavkům bazén nevyhovuje a po řadě opakovaných jednání s odbornými firmami i Krajskou hygienickou stanicí pracoviště Kutná Hora, byl shledán nevyhovujícím. Situaci lze řešit pouze odstraněním stávající a osazením nové bazénové vany, což se vzhledem k finanční náročnosti akce nepodařilo dosud vyřešit.

Na zahradě DD je od  r. 2007 provozováno víceúčelové hřiště vybudované ze sponzorských darů, které je průběžně udržováno a doplňováno herními prvky. V létě roku 2009 byl  na zahradě DD postaven altán s grilem, upraveno ohniště.

Ve školním roce 2010/2011 byly na zahradě DD z vrácených nájmů od nájemců zřízeny nové další dětské herní prvky /kolotoč, houpačka/ a trampolína od sponzora - ČSSD Kutná Hora. V předcházejících letech byla v suterénu budovy vybudována společenská místnost, posilovna, keramická dílna, dílna pro činnost dětí.

Účelem všech těchto úprav je zlepšit kulturu bydlení a kvalitu života dětí, přiblížit prostředí DD domácímu    prostředí, umožnit sportovní aktivity  jako prevenci sociálně-patologických jevů a tím naplňovat zákon č. 109/2002 Sb.

 

 

 •   Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

Dětský domov je příspěvková organizace pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže od 3 do 18 let. V případě, že dítě, které už dosáhlo plnoletosti, ale ještě nemá ukončeno studium na střední nebo vysoké škole, je možné, aby u nás žilo dál formou dobrovolného pobytu až do 26 let, resp. do ukončení přípravy na povolání. V DD mohou být umístěny i nezletilé matky s dětmi do tří let věku.

Snažíme se vytvořit podmínky, které se co nejvíce přibližují reálnému životu. To se daří především díky organizaci DD jako zařízení rodinného typu, tedy vytvořením rodinných skupin s ohledem na sourozenecké vztahy mezi dětmi. V „rodinkách“ je maximálně 8 dětí, jsou zohledněny sourozenecké vazby. V rodinných skupinách jsou děti různého stáří bez ohledu na pohlaví se stálými vychovateli – tetami a strejdy. Tento krok napomáhá k vytvoření hlubších vztahů a citového pouta, bez kterého žádná výchova není příliš účinná.

Život v rodinných skupinách daleko více a lépe navozuje dění v běžné rodině. Nejedná se o  ústavní prostředí, charakterizované vysokým počtem dětí soustředěných pohromadě, zvýšenou anonymitou a jednotným řádem pro všechny.

Zaměřujeme se na vytváření a další upevňování socializačních návyků dětí, přípravu na samostatný budoucí život zapojováním dětí do běžných každodenních činností a aktivním zapojením dětí do života mimo DD. Jako zařízení vstupujeme do projektů, které mají za cíl připravit děti ve věku 15 let a vyšším na vstup do samostatného života. Spolupracujeme se subjekty, které tyto projekty zpravidla v rámci OPLZZ realizují (Personální agentura THS- Moje první zaměstnání na míru, o.s. Tilia – Projekt Slunce s názvem Sociální integrace mládeže z dětských domovů, MŠ Ekolandia- sociální podnik zaměstnávající ze 40% mladé dospělé opouštějící DD atd.)

 

 • Metody a formy práce

 

Vychovatelé vytváří podmínky pro podporu sebedůvěry a všestranného osobnostního rozvoje dětí, s důrazem na rozvoj pozitivních hodnot a norem, respektování práv a povinností, přípravu na praktický život. Vhodnými formami je posilována individualita a zdravé sebevědomí dětí. V motivování dětí používají vychovatelé pozitivní přístupy. Motivace dětí je zaměřena na jejich prospívání ve škole, na možnost volby povolání a úspěšnost v životě. Způsob hodnocení je podnětný, jasně jsou rozlišovány klady a zápory, vytváří podmínky k reflexi a sebereflexi dětí. V motivování dětí používají vychovatelé pozitivní přístupy. Je viditelná snaha o předcházení konfliktům, jak ze strany vychovatelů, tak dětí. Přirozená autorita vychovatelů je uplatňována při řešení sporných situací vhodným způsobem při respektování názoru dětí.

 

 

 

3.  Souhrnné údaje o dětech DD

 

Údaje o přijatých dětech, věkové složení, ze kterého DÚ:

 

Za školní rok 2011-12 bylo přijato celkem 12 dětí, z toho 7 dětí přímo z rodiny a 4 z DÚM Hodkovičky.

 

 

Věkové složení přijatých dětí:

3 děti starší 15 ti let, 7 dětí v mladším školním věku, 1 dítě – novorozenec naší svěřenky, 1 dítě kojenec přijat spolu s nezletilou matkou.

 

Údaje o dětech, které odešly z DD:

 

Odchody  v r. 2011-12 – celkem 12 dětí, z toho 9 do rodiny, 3 do jiného zařízení

Údaje o dětech, kterým byla ukončena ústavní výchova:

Ukončení ústavní výchovy se týkalo 9 dětí, z toho 1 dosažením plnoletosti, 1 zletilý ukončením smlouvy o dobrovolném pobytu a 7 dětí zrušením ústavní výchovy před dovršením zletilosti.

 

 

4. Údaje o přijímání dětí do MŠ,ZŠ,SŠ, VOŠ či VŠ

 • Údaje o dětech, které byly přijaty do některého typu školy, či již školu navštěvovali v průběhu školního roku 2011/2012

V DD bydlelo na začátku školního roku 2011/2012 celkem 30 dětí.

Tyto děti navštěvovaly školy:

Typ škol. zařízení

Počet dětí

OU, SOU

8

Základní škola

11

Základní škola praktická

3

Mateřská škola

5

CELKEM

27

Pozn.: rozdíl tvoří děti nezl. matek nenavštěvující školní, ani předškolní zařízení

 

V průběhu školního roku se však skladba dětí měnila a tím i počty dětí navštěvujících jednotlivé školy.

 

 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 8 děti tyto střední školy :

 

Typ školy

Počet dětí

I. ročník SOU Vlašim

4

III.ročník Akademie Světlá n/S.

1

I.ročník Katolická střední škola Kolín

1

II.ročník SOU Kutná Hora

1

II.ročník SOU,OU Čáslav

1

CELKEM

8

Výsledky přijímacích řízení na SŠ, SOU ve škol. roce 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 nastoupila do učebních oborů celkem  2 děvčata – 1x do SOU Čáslav  a 1x do SOU Kutná Hora.

 

 A) Početní stav dětí, navštěvovaná školská zařízení

Během školního roku bylo na základě rozhodnutí DDÚ Dobřichovice přijato

celkem  12 dětí a  12 dětí z DD odešlo a sice z těchto důvodů:

 

 

Důvod odchodu

Počet dětí

Odchod do rodiny, zrušena ústavní výchova

7

Odchod do pěstounské péče

0

Odchod do rodiny-zletilost

2

Odchod do jiného zařízení

3

CELKEM

12

  

 

 • pobyty dětí (počty a kde) v léčebnách:

 

4 dětí v Dětské léčebně respiračních chorob Cvikov

 

 • rediagnostika:

 

            za rok 2011/2012 1x s následným přeřazením dítěte do jiného zařízení

 

 • útěky

 

za školní rok 2011/ 2012 : 1 dívka 3x krátkodobě

 

 

 

5. Údaje o odborných pracovnících DD

 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 31. 10. 2012)           

Počet pracovníků

Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac.

celkem fyzický/přepočtený

nepedagogických

přepočtený

pedagogických

přepočtený

pedagogických

– způsobilost pedagog. a odborná

24 / 22,24

7,99

14,25

11

2,24

 

 

 

II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k 31. 10. 2012)

Pedagog. pracovník     

Pracovní zařazení,

funkce

Úvazek

Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání, obor, pedagogická způsobilost

Titul

Délka ped. praxe

1.

ředitel

1

VŠ, FF UP – sociologie,pedagogika, kulturologie, FS pro ředitele škol – školský management (ukončení V/ 2013)

Mgr.

13

2.

vedoucí vychovatel

1

SZŠ Kolín, SPgŠ  Čáslav

-

14

3.

vychovatel

1

SZŠ Praha, doplňkové pedagogické studium, celoživotní vzdělávání-spec. Pedagogika (ukončí 2012)

-

27

4.

vychovatel

1

SPgŠ vychovatelství Čáslav, PF UK celoživ. Vzdělávání – speciální pedagogika (ukončí 2012)

-

20

5.

vychovatel

1

SpgŠ Čáslav, PF UK Praha celoživotní vzdělávání – speciální pedagogika

-

18

6.

vychovatel

1

SZŠ Praha, PF Masarykovy univ. Brno – celoživotní vzdělávání- speciální padagogika

-

24

7.

vychovatel

1

SPgŠ Čáslav

bakalářské studium na Technické univerzitě Liberci

Bc

25

8.

vychovatel

1

SPgŠ Znojmo

celoživotní vzdělávání-spec. pedagogika

-

21

9.

vychovatel

1

SPgŠ Beroun, Celoživotní vzděl. – speciální pedagogika

-

25

10.

vychovatel

1

SZŠ Čáslav, PF UK Praha celoživotní vzdělávání – speciální pedagogika

-

22

11.

vychovatel

1

SPŠ, doplňkové pedagogické studium

-

26

12.

vychovatel

1

SPgŠ,

 

5

13.

vychovatel

0,25

SPŠ elektro KH,

celoživotní vzdělávání-spec. pedagogika

-

12

14.

Asistent pedagoga

1

ISŠ, Studium zahájeno 1.10. 2012

 

15

15.

Asistent pedagoga

1

DPS  PF UK Praha

 

19

 

 

 • V DD noční služby zajišťují dva asistenti pedagoga. Další pedagogové doplňují služby podle rozpisu na dohodu o pracovní činnosti. Další noční služby zajišťují osoby na DPČ s pedagogickým vzděláním.

 

 III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 31. 10. 2012)

Počet pedag. pracovníků

do 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

nad 60 let

Z toho důchodci

Průměrný věk

Celkem

-

3

6

6

 

-

47,6

z toho žen

-

3

6

3

-

-

-

Personální změny ve školním roce: 

 • 2012  – nástup 1 asistentka pedagoga-splňuje pedagogické vzdělání
 • 26.6. návrat z MD 1 vychovatelka

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 • V Dětském domově Zruč nad Sázavou má 11 pedagogických pracovníků dokončenou odbornou kvalifikaci, studium speciální pedagogiky pro vychovatele. Od školního roku 2011/2012 si dva pedagogové vzdělání doplňují na UK Praha v akreditovaném studijním programu. Ve škol. roce 2012/2013 zahájila studium 1 asistentka pedagoga (VISK).  Dva pedagogové dokončí v závěru roku 2012 studium na UK Praha v akreditovaném programu - speciální pedagogika. Jedna pracovnice díky praxi a věku má výjimku.

 

Plán studia speciální pedagogiky pedagogických pracovníků

 

2011/12

2012/13

2013/14

-

2 dokončení

1 (kurz asistenta pedagoga)

1 Kvalifikační studium

1

 

 

 

 

 • Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře, školení, samostudium

Měsíc

Název semináře

Jméno

24.10.2011

BOZP

 požár. prevent.

19.1.2012

 Škol. legislativa, akt. změny ve školských

     i  obecně plat. předpisech ( novela ZP )                                                                                                                                           

 Taclová

 Fuchs

 

 

 

 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti

 

 • Spolupráce se zahraničními DD – nemáme

 

 • Účast dětí v soutěžích a olympiádách

      výtvarná soutěž vyhláš. Střed. krajem  - NÁŠ KRAJ   - účast  6 dětí

        výtvar. soutěž  vyhláš. Novou školou Praha – ROMANO SUNO  - účast  1 dítě

        výtvar. soutěž vyhlášená Salesiány Praha – TO JE HLÍNA – účast keramického

        kroužku-6 dětí , Martin Bábek  - 3. místo .Výtěžek z dražby  vystavovaných výrobků    

        bude použit   na podporu vzdělávání dětí v salesiánské škole v Bangladéši.

       soutěž vyhláš. Úřadem vlády – PERNÍKOVÉ VÁNOCE  -  účast 5 dětí

        NEJMILEJŚÍ  KONCERT  -  Nymburk, účast ve skup. tanci  - 10 dívek ,  I. místo a

        postup do   celostátního kola účast v uměl. přednesu – 9 dětí, I. místo a postup do   

        celostátního kola      účast v sólovém zpěvu – Iveta Vonšovská

       ORANŽOVÉ DNY TENISU   (Český tenisový svaz) – turnaj v minitenise – účast 7

       Dětí

 

 • Akce v rámci prevence SPJ
 • Interaktivní beseda zaměřená k primární prevenci pořádaná skupinou studentů z Křesťanského společenství Kutná   Hora . Součástí besedy byla i pantomimická scénka  AŽ NA DNO , kterou si naše děti upravily a samostatně nacvičily pro NEJMILEJŠÍ KONCERT, kde sklidily velký úspěch  a získaly I. místo a postup do celostátního kola.
 • Besedy v rámci rodinných skupin, besedy s psychologem.
 • Od zjištění užití marihuany u jednoho ze svěřenců byly zavedeny namátkové kontroly

       na výskyt omamných látek.

 • V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme spolu s p. Štěpanovským z KH uspořádali zábavné odpoledne- hry a soutěže pro děti – skupina p. Štěpanovského z Kutné Hory /dvakrát/, rámci projektu byla uspořádaná přednáška pro starší děti na téma  „Závislosti“.

 

 • Do prevence sociálně patologických jevů v DD řadíme všechny prostředky s důrazem na využívání volného času, zájem o sport a kulturu. Způsob trávení volného času je jedním z významných faktorů primární prevence. Proto nejen podporujeme, ale i vyhledáváme zájmy a vlohy dětí – v nabídce jsou zájmové kroužky s pravidelnou činností i jednotlivé samostatné sportovní a kulturní akce. Nabízíme volnočasové aktivity a programy, kde se mohou uplatnit všechny děti.      
 • V říjnu se uskutečnila koordinační schůzka vedení DD s preventistou a výchovnými pracovníky, zaměřená na „Minimální preventivní program“ s cílem zapojit všechny zainteresované do celoroční  aktivity v oblasti řešení šikany a protidrogových opatření.

 

 • Aktivní kontakty s drogami-marihuanou jsme v DD zachytili pomocí testů, jednalo se o dvě dívky. Okamžitě jsme provedli řadu opatření -zvýšený dozor opakované testy, individuální přístup. Konzumaci alkoholu dětmi DD jsme nezaznamenali. Náznaky šikany okamžitě řešíme. Tento školní rok máme však v DD převahu dětí  nízkých věkových skupin, jedná se téměř vždy o drobné spory dětí. Preventivně máme starší děti rozděleny ve všech rodinných skupinách, pomáhají s malými, jsou neustále v kontaktu s tetami.

 

 •     Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod.
 • Jsou součástí běžného praktického života. Děti jsou nenásilnou formou  vedeny k tomu, aby  každý člověk v co nejmenší míře zatěžoval životní prostředí svým chováním,  jednáním, svými odpady. Separovaný sběr odpadů se v domově praktikuje již delší dobu (oddělují se plasty a papír),  v souladu se zákonem o nakládání  s nebezpečnými odpady děti vědí, že i ony musí oddělovat zvlášť baterie, zářivky, plastové obaly, kovové obaly znečištěné barvami, hadry znečištěné oleji, apod. Dětem promítáme materiály, které jsou věnovány ochraně životního prostředí, živočichů a rostlin. Po promítání s dětmi o daných problémech diskutujeme, chodíme  často do přírody.
 • V rámci veškerých aktivit jsou děti vedeny k ochraně života v jakékoli formě, k ochraně zdraví, toleranci, snášenlivosti a lidskosti.

          

 • Spolupráce DD se zřizovatelem, obcí a sociálními partnery
 • Spolupráce DD se zřizovatelem probíhala v průběhu školního roku bez problémů. K 1.2. 2012 byl jmenován nový ředitel DD. Všechny úkoly byly plněny v souladu s platnými zákonnými normami a zněním Směrnice pro spolupráci krajského úřadu s příspěvkovými organizacemi č. 48/ 2005. Vztahy a komunikace s obcí jsou na velmi dobré úrovni, ředitel PO se rozhodnutím rady města stal členem školské komise, což výrazně přispělo k lepší komunikaci a sladění postupů mezi školskými institucemi v místě a vzájemnému poznání a pochopení. Souladu a stavu spolupráce bylo dosaženo se všemi ostatními sociálními partnery  a institucemi a nebyl zaznamenán jediný negativní případ.
 • Aktivity DD uspořádané  pro veřejnost
 •   Hotel Centrin – karneval , taneční soubor DD a zpěv Iveta Vonšovská
 • Prodej výrobků výtvarných kroužků na předvánočním  jarmarku ve Zruči nad Sázavou

                 

 • Vánoční besídka v DD – posezení s přáteli a sponzory,  program zajištěn z vystoupením dětí ( zpěv, tanec, recitace  apod.)

 

 • velikonoční výstavka výtvarných prací ve Zbraslavicích

 

 • Účast  6-8  dívek v dlouhodobém projektu   TANČÍM, ABYCH  ŽIL, pořádaném    

            DDŠ Býchory.  Završením celého projektu bylo divadelní představení      

            GARFIELD,konané v divadle v Kolíně a v Národním divadle v Praze.

 

 • Další akce nebo činnosti
 • Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, …)

            V dětském domově pracuje celá řada zájmových kroužků : keramický,     

             cykloturistika,recitační, taneční,výtvarný,vaření, dílenské práce, sportovní, hudební.

 

 

 • Kroužky navštěvované dětmi mimo DD:

1 dívka    - zpěv ZUŠ         Iveta Vonšovská

1 dívka   - výtvarný kroužek  ZŠ       Anna Tokárová

2 chlapci – sportovní kroužek TJ Jiskra      Radim Hudcov, Nicolas Rakaš,


 Soutěže pořádané v dětském domově ve školním roce 2011/2012:    

 

Výtvarné:

“Jablko roku“

„Co jsem zažil o prázdninách“

„Svět kolem nás“

„Nakreslete podzim“

„Podzimní list“

„Keramické  tvoření“

Novoročenky 2011“

Zimní krajina“

Vánoční ozdoba“

Sněhová vločka“

Soutěž  keramického kroužku o nejhezčí rybu“

Pohádková postava“

Jarní kytička“

Motýl“

 

Sportovní

:cyklovýlet k soutoku

                 valentýnské krasobruslení

                 sportovní atletické odpoledne

                 turnaj ve vybíjené

                 soutěž v cyklistických dovednostech

                 cyklistický výlet do okolí

              

                

                               

Ostatní:  turistický pochod  Zbraslavice – Zruč nad Sázavou

               vaření v přírodě  - Horka nad Sázavou

               Drakiáda

               Tvoření ze sněhu – nejlepší socha

               Talent DD – pěvecká soutěž

               Soutěž mezi skupinami o nejlepší vánoční cukroví

               celodenní poznávací výlet – Smrčná, Stvořidla, Ledeč nad Sázavou

              

Akce pořádané sponzory DD:

 

Offroadové jízdy v Rančířově u Jihlavy

Předvánoční besídka v Kutné Hoře – hotel U Kata

RADOST  DĚTEM – vánoční besídka Praha

Vernisáž a benefiční večer k výstavě „To je hlína“

Zábavné odpoledne + přednáška na téma „Prevence patologických jevů“ ( Křesťanské společenství Kutná Hora )

Předvánoční posezení s týmem basketbalistek ČR a předání dárků  ( Český tenisový svaz)

Předvánoční posezení a předání dárků  ( firma Avnet Praha )

Další akce :

„Daruj hračku  s českým rozhlasem“ - předávání vánočních dárků v Havl.Brodě /Tango H.B./

Dětský kloboukový karneval

 • Pomoc dětem po skončení ústavní výchovy

Dříve přidělený „startovací“ byt od Městského úřadu ve Zruči nad Sázavou jsme z finančních a organizačních důvodů vrátili. Nyní připravujeme zřízení podporovaného bydlení ve svých prostorách. Při odchodu dětí z DD kromě finanční pomoci se snažíme v duchu zákona č. 109/ 2002 Sb., řešit jejich bytovou otázku, pomáháme při hledání zaměstnání, popř. poskytneme rady, pomoc.

 

 • Děti se během školního roku účastní celé řady ozdravných pobytů. V loňském roce se jednalo o tyto pobyty :

 

      podzimní rekreace   :      24.10 – 30.10. 2011    Pec pod Sněžkou

     jarní prázdniny        :       28.2. - 2.3.  2012         Josefův Důl

     letní prázdniny        :       29.6. - 30.8. 2012     ozdravný  pobyt ve Cvikově    ( 4 malé děti )

     letní tábory              :         1.7. - 14.7. 2012     Radost Vlastějovice   -   18 dětí

                                               5.8. - 18.8. 2012     Běstvina                     -    10 dětí

                                               6.8. - 20.8. 2012     Radost Vlastějovice   -      4 děti

 

 

   7. Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií apod.

 

Spolupráce s rodiči dětí je pravidelná ze strany DD, kdy se snažíme rodiče informovat o všech skutečnostech, které nám zákon ukládá. Rovněž vyžadujeme souhlasy zákonných zástupců pro činnosti, kdy ředitel zařízení nemůže dítě zastoupit, nebo nehrozí zprodlení, např. při uplatňování zákona 372/ 2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb. U části rodičů je velmi obtížná dohledatelnost a návazné řešení potřeb dítěte a zařízení. Velkým problémem je úhrada příspěvku za péči v DD rodiči. Tato částka během předchozích  let dosáhla značné výše a tvoří nekrytý rezervní fond se všemi negativními důsledky.  Zároveň se snažíme uplatňovat  důsledněji a ve větším rozsahu poradenské a preventivní působení ve spolupráci s rodinami a OSPOD. Spolupráce s těmito orgány je převážně velmi kvalitní, dílčím nedostatkem je doručování a včasná informovanost od OSPOD směrem k DD v situacích , kdy zařízení pro výkon ÚV není účastníkem řízení. Kontakty s policií byly  občasné – spíše jen informační a poradenské zejména  při řešení útěku dětí z DD. Na základě domluvy pravidelně konáme s PČ přednášky  v rámci prevence patologických jevů.

 Při spolupráci s dalšími orgány státní správy, samosprávy, nebo policií se nevyskytly žádné zásadní nedostatky.

 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách)

 • Termín, zaměření a zprávy inspekce, opatření přijatá ředitelem DD na základě zjištění (inspekce (kontroly)

Ve školním roce 2011/ 2012 nebylo zařízení kontrolováno orgány ČŠI, nebo jinými kontrolními orgány. Pravidelné kontroly ze strany státního zastupitelství, nebo KHS pobočka Kutná Hora nezjistily závažné nedostatky. Po příchodu nového ředitele se zařízení snažilo zakotvit a posílit svůj vnitřní kontrolní systém, což se postupně daří. Situace je však komplikována dlouhodobou nemocí ekonomky řešenou dočasným zastupováním po dobu nemoci.

 

 

9. Ekonomická část výroční zprávy

I. Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč

k 31. 12. 2011

k 30. 9. 2012

Činnost

Činnost

Hlavní

Doplňková

Hlavní

Doplňková

1.

Náklady celkem

    11.414,309

 

 

 

 

 

 

 

 

0

8.409,7786

 

 

 

0

2.

Výnosy celkem

11.414,309

 

 

0

8.485,4715

 

 

 

0

z toho

příspěvky a dotace na provoz (úč. 672) 

10.259,217

0

7.838,008

 

 

0

ostatní výnosy

1.155,0925

0

647,4635

0

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním

 0,00

0

       75,692

  

0

             

 

II. Přijaté příspěvky a dotace

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč

k 30. 9. 2012

1.

Přijaté dotace  na dlouhodobý  majetek ze státního rozpočtu  celkem (INV)

0

2.

Přijaté dotace  na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu  celkem (INV)

0

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)

6.842,212

 

 z toho

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)

6.842,212

 

 

 

 

z toho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem  (NIV)

1.587,425

z toho

běžné provozní výdaje celkem (UZ 0008)

1.448,800

vrácené příjmy z pronájmů

138.625

z toho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.)

 

         

   

Komentář k ekonomické části:

 

Na počátku roku jsme v rámci dohodovacího řízení požadovali chybějících 500 000,- Kč na provozní výdaje. Tomu odpovídal hospodářský výsledek 1. čtvrtletí, mínus 148 142,43 Kč. Díky úsporným   opatřením  dle výsledků pololetní závěrky došlo ke snížení záporné hodnoty HV na mínus 93 179,34 Kč. Po úpravě rozpočtu je výsledek účetní  závěrky ve třetím čtvrtletí k 30.9. 2012 plus 75 692,- Kč. V závěru roku očekáváme vyrovnaný hospodářský výsledek.

Významné investice PO neuskutečnila, realizováno bylo pět samostatných provozních akcí v rámci schváleného financování reprodukce majetku Středočeského kraje.

Kontroly hospodaření  orgány kraje, nebo jinými kontrolními nebo inspekčními orgány nebyly provedeny.

 

 

10. závěr

V uplynulém školním roce byly cíle a priority naplňovány v souladu s platnou legislativou, řídící dokumentací a zpracovanými vnitřními směrnicemi. Únor roku 2012 znamenal příchod nového ředitele a dílčí revizi postupů , včetně aktualizace všech vnitřních směrnic zařízení. Vzhledem k tomu, že nástup ředitele se uskutečnil  v polovině školního roku, jednalo se postupnou a dílčí úpravu koncepce původního vedení. Toto období bylo zároveň  poznamenáno dlouhodobou nemocí ekonomky, což kladlo značné nároky na její zastupování a zpomalovalo nastavení některých řídících, kontrolních procesů a opatření, které se nyní daří průběžně  realizovat  s nižší dynamikou, než odpovídá představám vedení. Dětský domov měl převážně zcela naplněnou kapacitu. Normativně se v kategorii pedagogů i nepedagogů pohybujeme mírně pod stanovenou hranicí. Řada procesů a situací se vzhledem k celoročnímu nepřetržitému provozu  zařízení (umístění dětí v době prázdnin, rozsah zastupování v rámci přímé pedagogické činnosti apod.) dá kalkulovat s odchylkami. Značné nároky na organizaci činností a provozní náklady způsobuje také horší dostupnost specializovaných lékařských zařízení, které s dětmi často navštěvujeme. Rozvoj zařízení předpokládá zejména další zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, důraz na přípravu dítěte do praktického života a každodenní život se zajištěnými potřebami a právy dětí. Důležitým prvkem je ekonomická stabilita,  a posílení vnitřních řídících a kontrolních činností.      Zařízení   naplňuje hlavní účel a předmět  činnosti v oblasti výchovně vzdělávací i provozně ekonomické.

 

 

Ve Zruči nad Sázavou  dne 26.10. 2012

                                                                                                        Mgr. Milan Lehečka

                                                                                                                    ředitel